Privacybeleid

JANSSEN-CILAG B.V. is begaan met uw privacy en wil dat u vertrouwd bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en doorgeven. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met de informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de door ons beheerde website of applicatie (hierna de ‘Dienst’ genoemd) waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt. Door ons persoonsgegevens te verstrekken of door de Dienst te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid gelezen en begrepen heeft.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De Dienst is niet gericht op personen jonger dan 18. Wij vragen van deze personen geen persoonsgegevens via de Dienst te verstrekken. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt verzoeken dat dergelijke persoonsgegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op zoals onder ‘Contact met ons opnemen’ wordt uitgelegd.

VERZAMELING VAN INFORMATIE

We kunnen u vragen om persoonsgegevens te versturen wanneer u telefoon of via e-mail contact met ons opneemt. U zult worden geïnformeerd welke gegevens vereist zijn en welke optioneel zijn.
Wij kunnen de gegevens die u hebt verstrekt combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline. We kunnen ze ook combineren met informatie die wij over u krijgen van andere Johnson & Johnson filialen en de volgende andere bronnen: openbare informatiebronnen.
Als u ons persoonsgegevens over een andere persoon verstrekt, verklaart u dat u daar de toelating voor heeft en dat u ons toelaat om die informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

GEVOELIGE INFORMATIE

Behalve als wij het specifiek vereisen of verzoeken, vragen wij u ons geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken of aan ons bekend te maken (bijv. nationale identificatienummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of filosofische overtuiging, gezondheid of medische aandoeningen, seksueel gedrag of seksuele geaardheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond, of biometrische of genetische gegevens) op of via de Dienst of op andere wijze.

AUTOMATISCHE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij en onze dienstverleners kunnen bepaalde gegevens automatisch verzamelen terwijl u de Dienst bezoekt. Lees het Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies en andere traceertechnologieën die we op de Dienst gebruiken. Tenzij anders toegelaten door de toepasselijke wetgeving, plaatsen we cookies nadat we jouw toestemming gekregen hebben via de cookiebanner of het voorkeurenmenu. Het Cookiebeleid omvat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen.
Wij en onze dienstverleners kunnen ook automatisch informatie verzamelen en gebruiken, op de volgende manieren:

Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), uw schermresolutie, de naam en versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. We kunnen soortgelijke informatie verzamelen, zoals het type van uw toestel en de unieke toestelidentificatie, als u via een mobiel toestel de Dienst gebruikt. We gebruiken deze informatie om te verzekeren dat de Dienst correct functioneert.

IP-adres: Uw IP-adres is een getal dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens als een gebruiker de Dienst bezoekt, samen met de duur van het bezoek en de pagina's die zijn bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardgebruik en wordt door veel online diensten automatisch gedaan. We gebruiken IP-adressen om de gebruiksniveaus van de Dienst te berekenen, om serverproblemen te diagnosticeren en om de Dienst te beheren.


HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN EN DOORZENDEN

We gebruiken en geven de informatie die u aan ons hebt verstrekt door zoals het aan u wordt uitgelegd waar u de gegevens verstrekt.
Waar vereist door de toepasselijke wetgeving zullen wij op het moment van de gegevensverzameling uw toestemming vragen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens. We kunnen, waar nodig, ook informatie van of over u gebruiken om een contract uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor onze verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking) of voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen. We kunnen ons ook baseren op andere rechtsgrondslagen, met name voor:

Wij geven ook informatie die via de Dienst is verzameld door:

Daarnaast gebruiken en geven we mogelijks uw informatie door voor zover wij dat noodzakelijk of geschikt achten: (a) om te voldoen aan een juridisch proces of de geldende wetgeving, waaronder mogelijk wetten buiten het land waar u woont; (b) om zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont; (c) om onze algemene voorwaarden te bekrachtigen; en (d) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van ons, onze filialen, u of anderen te beschermen. We kunnen uw informatie ook gebruiken en doorgeven op andere manieren, nadat wij uw toestemming daartoe gekregen hebben.
We kunnen informatie die we automatisch verzamelen gebruiken en doorgeven zoals eerder beschreven in het gedeelte ‘Automatische verzameling en gebruik van informatie’.
Waar toegelaten door de toepasselijke wetgeving kunnen we daarnaast informatie die personen niet kan identificeren, gebruiken en doorgeven voor welk doeleinde dan ook. Als we informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is combineren met informatie die wel identificeerbaar is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie) zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonsgegevens zolang als deze gecombineerd is.

HOE U INZAGE KUNT KRIJGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS, ZE KAN VERBETEREN OF WISSEN

Als u uw persoonsgegevens wilt nakijken, verbeteren, bijwerken, wissen of hun verwerking beperken, of als u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wil aanvragen om ze te kunnen doorsturen naar een ander bedrijf (in de mate dat de toepasselijke wetgeving u deze rechten toekent), neemt u contact met ons op via janssen@jacnl.jnj.com. We zullen uw verzoek zo snel als redelijk mogelijk beantwoorden, en niet later dan een maand na ontvangst. Als omstandigheden een vertraging van ons antwoord veroorzaken, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en een datum ontvangen waarop wij u zullen antwoorden.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonsgegevens kunnen in elk land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben worden opgeslagen en verwerkt. Door onze Dienst te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), kan uw informatie doorgegeven worden naar andere landen dan het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingwetten kunnen gelden dan in uw eigen land. Niettemin, gepaste contractuele en andere maatregelen zijn getroffen om persoonsgegevens te beschermen wanneer ze verzonden worden naar onze filialen of derden in andere landen.
Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden erkend door de Europese Commissie als landen waar een gepast niveau van gegevensbescherming geldt volgens de EER normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor doorgiften vanuit de EER naar landen die naar oordeel van de Europese Commissie niet voldoende bescherming bieden, hebben we verzekerd dat afdoende maatregelen getroffen werden, onder andere door te verzekeren dat de ontvanger gebonden is aan EU standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, om uw persoonsgegevens te beschermen. U kan een kopie van deze maatregelen ontvangen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

BEVEILIGING

Wij streven ernaar gebruik te maken van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen die ontworpen zijn om de persoonsgegevens in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u meent dat de beveiliging van een account die u bij ons heeft, is aangetast), breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte, in overeenstemming met de onderstaande gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

BEWAARPERIODE

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zo lang als nodig of toegelaten is voor het doel/de doelen waarvoor ze verkregen werden. De criteria die gebruikt worden om onze bewaarperiodes te bepalen, omvatten: (i) de duur van onze lopende relatie met u en van de Dienst die we u aanbieden; (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of bewaring al dan niet raadzaam is wegens onze juridische positie (zoals aangaande toepasselijke verjaringstermijn(en), een rechtszaak of onderzoeken van een toezichthouder).

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Dienst kan links bevatten naar sites van derden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en praktijken van derden, inclusief derden die een site of online dienst exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze Dienst of waarnaar deze Dienst een link bevat. De beschikbaarheid van of het plaatsen van een link naar een dergelijke site of dienst op de Dienst houdt geen aanbeveling in van ons of onze filialen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

JANSSEN-CILAG B.V. te Breda, is het bedrijf verantwoordelijk voor het verzamelen, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons via janssen@jacnl.jnj.com schrijf naar het volgende adres:

JANSSEN-CILAG B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS BREDA
Nederland
TEL +0800 242 42 42

U kan ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio, indien van toepassing, via emeaprivacy@its.jnj.com.

EEN KLACHT INDIEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio. Klik hier voor de contactinformatie van dergelijke autoriteiten.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Uw gebruik van de Dienst na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We bevelen aan dat u het Privacybeleid regelmatig naleest wanneer u de Dienst bezoekt. Dit beleid werd het laatst bijgewerkt op 10 januari 2023.